Overenskomst 2015-2018

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening (MA/DI) og Foreningen af mejeriledere og funktionærer (FMF) afsluttede den 15/9 årets overenskomstforhandling med en aftale gældende frem til 2018. 

FMFs forhandlingsudvalg:

Søren Steen Jensen

Arla Foods
Morten Christiansen Them Andelsmejeri
Jan A. Andersen Arla Foods Slagelse
Michael Jensen Arla Foods Holstebro
Bjarke D. Jørgensen Arla Foods Rødkærsbro
Anne-Sofi Christiansen FMF - sekretariat

Overenskomsten vil i sin fulde ordlyd kunne downloades fra www.mejerileder.dk i løbet af nogle dage eller rekvireres i en trykt udgave, som forventes klar primo oktober. 

FMF havde på forhånd og med udgangspunkt i forårets temamøde med kredsbestyrelserne samt løbende opsamling af input fra medlemmerne, fremsendt en række forhandlingstemaer til MA/DI. Disse blev på dagen suppleret med yderligere ændringsforslag fra begge parter. Forhandlingerne var generelt præget af den vanskelige situation, som mælkeproducenterne og dermed mejerierne befinder sig i lige nu, men vi er glade for at det lykkedes at blive enige om vilkårene for fornyelse af aftalen. 

Forhandlingsresultat

  1. Med baggrund i at det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at afgøre om en stilling er omfattet af overenskomsten, blev det aftalt, at der nedsættes et udvalg i MA/FMF-regi med det formål tydeligere at definere hvilke positioner i virksomhederne, der er omfattet af overenskomsten.
  2. FMF fremførte endvidere forslag om at udvide dækningsområdet til at omfatte de/nogle af de lokationer, som p.t. er udelukket af overenskomsten, grundet det nuværende dækningsområde. Det drejer sig specifikt om Arla Foods Sønderhøj, Innovation m.fl. Dette forslag blev ikke imødekommet.
  3. På pensionsområdet skete der en række redaktionelle ændringer af overenskomstteksten, men indholdet er uændret.
  4. Det blev aftalt at overenskomstansatte, som er berettiget til fuld løn under barsel og forældreorlov, endvidere får indbetalt ekstra pensionsbidrag i de 14 uger de er på barselsorlov. Denne ekstra indbetaling udgør p.t. 2.040 kr. pr. måned (1/3 eget bidrag og 2/3 virksomhedens bidrag), og er en delvis kompensation for den pensionsopsparing man mister i den periode, hvor man er på forældreorlov med dagpenge (dvs. uden løn). FMF’s udgangspunkt var naturligvis fuld kompensation for pension i dagpengeperioder – men blev i mødekommet med dette faste beløb.
  5. Det blev aftalt, at feriefridage (fem dage pr. år) skal afholdes løbende, og at der maksimalt må stå fem feriefridage til afholdelse pr. 1. maj. Der var enighed om at fridagene udgør en rettighed, og hvis det ikke er muligt at afholde overskydende dage inden første maj, skal der findes lokale løsninger. Det vil således kræve en indsats af såvel den ansatte, som dennes leder/chef at sikre afholdelse af disse dage. Der var også enighed om, at FMF – hvis ovenstående ikke løses mellem arbejdsgiver og ansatte – kan rejse spørgsmålet/krav om kompensation til arbejdsgiver.
  6. På barselsområdet blev der forhandlet yderligere 2 ugers forældreorlov til overenskomstansatte, således at der nu er 5 uger til hver af forældrene og 3 uger til den ene forælder eller delt mellem begge forældre. Dette er gældende med øjeblikkelig virkning. 
  7. På sundhedsområdet blev det aftalt, at alle overenskomstansatte fremover tilbydes en helbredskontrol hvert andet år. FMF havde endvidere indstillet, at ”hurtig diagnose-ordning” blev integreret i overenskomstens sundhedsordning, men dette blev ikke imødekommet.
  8. Som konsekvens af den øgede pensionsalder og forkortede efterlønsperiode blev det aftalt, først at tilbyde seniorkurser ved 62 år.
  9. Derudover blev der foretaget en række redaktionelle tilretninger af overenskomsten og protokollaterne.